Doo Grade

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2562

โปรแกรมเพื่อการดูเกรดนักเรียนด้วยตัวนักเรียนเองหรือโดยผู้ปกครองของนักเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สามารถดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ได้ตลอดเวลา

ผลคะแนนที่ได้สามารถสั่งพิมพ์รายงานหรือเก็บไว้ในอุปกรณ์ก่อนได้

โปรแกรมอยู่ในช่วงทดสอบพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่ secondary2556@gmail.com

บันทึกรหัสที่ขอ Doo Grade

รหัสนักเรียนหรือหมายเลขผู้ปกครอง
วันเดือนปีเกิดนักเรียน

Doo Grade

14919