โรงเรียนแสนสุข
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2562

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1208191399
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2217193410
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3202185387
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 45278130
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 55191142
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63873111
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น6275691196
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย141242383
รวมจำนวนนักเรียน7688111579

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.453.012.71
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.422.942.66
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.432.862.64
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.492.922.75
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.552.872.76
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.542.992.84
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.432.942.67
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.532.932.78