โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2562

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1288268556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2214287501
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3250293543
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4124267391
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5140223363
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6125216341
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7528481600
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย3897061095
รวมจำนวนนักเรียน114115542695

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.652.932.78
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.843.233.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.873.243.07
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.643.12.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.773.052.94
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.863.33.14
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.783.142.97
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.763.153.01